1. Предмет договору та основні положення

1.1. Виконавець – ФОП Ковпак Тетяна Вадимівна, який зобов’язується надати он-
лайн послуги з забезпечення фізичного комфорту з використанням пристроїв
«EUROROLL» та «ORTOROLL» (далі – послуги/сеанси).
1.2. Замовник – фізична особа, яка висловила згоду скористатися послугами
Виконавця та зобов’язується оплатити Виконавцеві вартість наданих послуг в обсязі та на
умовах, встановлених цим Договором, а також виконувати вказівки спеціалістів для
забезпечення якісного надання послуг.

2. Плата за договором

2.1. Вартість замовлених послуг вважається ціною цього Договору.
2.2. Всі розрахунки між Сторонами за цим Договором здійснюються у національній валюті України – гривні в безготівковій формі, шляхом переказу грошових коштів на банківський рахунок.

3. Права Сторін

3.1. Замовник має право:
3.1.1. Приступити до сеансів протягом 15-ти календарних днів після повної сплати абонементу.(за послуги)
3.1.2. Отримувати якісні послуги.
3.1.3. Обрати та закріпити (забронювати) за собою певний час відвідування (проведення) сеансів, за умови наявності вільного (не закріпленого за іншими замовниками) часу, згідно з графіком, який встановлено Центром.
3.1.4. В доступній формі отримувати інформацію про свій фізичний стан, види оздоровчо-профілактичних послуг в рамках наданих Послуг (згідно з прейскурантом)
3.1.5. На отримання інформації про оплату послуг, що надаються.
3.1.6. У разі хвороби, або з інших поважних причин, призупинити строк дії Абонементу («заморозити» абонемент) до10 днів.
3.1.7. Продовжити строк дії сеансів, сплативши разову вартість такої послуги у розмірі 200 гривень/30 днів.
Замовник не має права передавати абонемент на послуги по договору третім особам.

3.2. Виконавець має право:
3.2.1. Вимагати від Замовника надання повної, точної та актуальної інформації, в тому числі, висновків медичного обстеження відповідних спеціалістів, що мають відношення до надання послуг за цим Договором, та до моменту надання Замовником таких документів відмовити в допуску до сеансів.
3.2.2. Виконавець наполягає на наявності свіжих (до 2 тижнів) знімків МРТ обстежень всіх відділів хребта та головного мозку відповідної якості, а також загального аналізу крові та сечі, УЗД судин голови та шиї, внутрішніх органів та кардіограми.
3.2.3. Виконавець не несе відповідальності за можливі наслідки у зміні стану здоров’я Замовника у випадку надання останнім неповної, неправдивої, або застарілої інформації про стан його здоров’я, історії хвороби, діагнозу.
3.2.4. У випадку запізнення Замовника на сеанс більш ніж на 15 хвилин до заброньованого часу сеансу, Виконавець залишає за собою право на зменшення часу або визначення сеансу Замовника як «відвіданого».
3.2.5. Анулювати Абонемент у разі закінчення його строку дії.
3.2.6.Самостійно обирати для Замовника спеціаліста для проведення сеансів.

Обов’язки Сторін

4.1. Замовник зобов’язаний:
4.1.1. Виконувати вказівки спеціаліста, а також всі вимоги, що забезпечують якісне надання послуг, включаючи повідомлення необхідних для цього відомостей.
4.1.2. Належним чином виконувати умови даного договору і своєчасно інформувати Виконавця про будь-які обставини, що перешкоджають виконанню Замовником умов цього договору.
4.1.3. Самостійно та регулярно ознайомлюватись з розкладом сеансів та графіком роботи спеціалістів у Центрі. Самостійно записуватися на відвідування сеансів та до бажаних спеціалістів не пізніше, ніж за 24 години.
4.1.4. Виконувати поради консультантів та інструкторів, а також всі вимоги, що спрямовані на отримання максимального ефекту від сеансів у Центрі.
4.1.5. У разі необхідності перенесення сеансу на іншу дату, Замовник зобов’язується повідомляти про це адміністрацію Центру не пізніше ніж за 24 години до початку сеансу.
У випадку порушення п. 4.1.6. сеанс не переноситься на іншу дату, а його вартість поверненню не підлягає. Тобто, сеанс буде вважатися «відвіданим».

4.2. Виконавець зобов’язаний:
4.2.1. Забезпечити Замовника в установленому порядку інформацією, що включає відомості про місце надання послуг, графіка роботи, переліку платних послуг з вказівкою їх вартості, про умови надання та отримання цих послуг.
4.2.2. Своєчасно та якісно надавати Замовнику послуги згідно цього Договору. Конкретний вид і обсяг наданих послуг відповідає обраному Абонементу або разової послуги, та погоджується Сторонами після консультації зі спеціалістом Центру.
4.2.3. Забезпечити належну якість надаваних послуг відповідно до умов цього Договору.

Строк дії Договору та відповідальність Сторін

5.1. Цей Договір набуває чинності з моменту підписання Договору та придбання Замовником відповідного Абонемента або разової послуги, та діє строково.
Курс Не болить (5 сеансів) – 15 діб
Курс Відновлення (10 сеансів) – 30 діб
Курс Корекція Постави (25 сеансів) – 60 діб
5.2. В разі дострокового припинення занять в Центрі кошти за абонемент повертаються в розмірі (пройдені заняття вираховуються як поразова оплата, решта повертається Замовнику), але не пізніше ніж 14 днів після придбання абонемента.
5.3. Цей договір діє з моменту його підписання сторонами та до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань або до дострокового його розірвання з ініціативи однієї із сторін.
5.4. Після закінчення терміну дії договору Виконавець не надає послуги за цим договором, а Замовник має право користуватися послугами тільки на підставі знов укладеного договору про надання оздоровчо-профілактичних послуг та оплати їх вартості або шляхом придбання абонемента на загальних підставах.

Відповідальність сторін

6.1. В разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену діючим законодавством України.
6.2. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання умов Договору внаслідок дії непереборної сили (землетруси, повені, пожежі, інші стихійні лиха, війни, епідемії, пандемії та інше), за умови, що настання таких обставин підтверджено документально. Сторона, яка не може виконувати свої договірні відносини внаслідок обставин, зазначених вище, повинна проінформувати про це іншу Сторону, а також належним чином цей факт підтвердити.
6.3. При укладанні цього Договору, Сторони обговорили та розуміють, що оздоровчо-профілактичні послуги не є точною наукою, частина таких послуг не дає гарантованого результату, а іноді взагалі може бути невдалою. В силу індивідуальності та унікальності людського організму можливі атипові реакції та ускладнення, які не враховані в чинних медичних стандартах і не описані у спеціальній літературі.
6.4. Укладаючи даний Договір, Центр передбачає безумовну адекватність розуміння Замовником особливостей та ризиків проведення процедур, які передбачені цим Договором, а також правильне усвідомлення ним інформації, яка стосується послуг та необхідної допомоги, яка являється предметом даного Договору, як у письмовій, так і в усній формі.
6.5. У випадку завдання шкоди Замовнику з вини третіх осіб в тому числі спеціалістів інших Центрів, відповідальність несуть відповідні Центри.
6.6. Виконавець не несе відповідальність за шкоду, заподіяну майну, здоров’ю або життю Замовника в результаті дій (бездіяльності) самого Замовника або третіх осіб.
6.7. Замовник дає згоду на обробку його персональних даних в базі персональних даних клієнтів ЦЕНТРУ з метою ведення облікової документації та статистичної звітності у відповідності до діючого законодавства України.
6.8. Замовник підтверджує, що повідомлений про включення його персональних даних в базу персональних даних клієнтів ЦЕНТРУ, а також про свої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних» і про осіб, яким його персональні дані надаються для обробки.
6.9.Замовник підтверджує, що добровільно звернувся за отриманням послуг: згоден (на) на запропонований варіант курсу з оздоровчо-профілактичних послуг;
6.10.Замовник засвідчує, що текст договору ним прочитаний та зрозумілий повністю. Отримав (ла) всю необхідну інформацію про свій оздоровчо-профілактичних курс і дає згоду на виконання даного варіанту послуг. Усвідомлює і бере на себе усі ризики, пов’язані зі станом свого здоров’я при отриманні оздоровчо-профілактичних послуг в ЦЕНТРІ.
6.11. Даний Договір є відкритим і вступає в в дію після оплати послуг.
6.12. Всі відносини, не врегульовані сторонами в цьому договорі, регламентуються діючим законодавством України.